Om oss

Kort historik om föreningen

Föreningen bildades den 2 mars 1990 av FOA forskaren Lennart Magnusson som också blev föreningens förste ordförande. Föreningens syfte var redan inledningsvis att skapa en social och kulturell plattform för kontakt mellan kolleger vid FOA/FOI och mellan övriga delar av totalförsvaret. Redan tidigt inbjöds talare från totalförsvaret för att ge sin syn på försvars- och säkerhetspolitiska frågor. Detta utökades efter ett antal år med studiebesök vid intressanta försvarsmyndigheter och försvarsindustrier. Studiebesöken har på senare år även omfattat civila kulturella ställen med betydelse för samhället i stort. I några fall har studiebesöken förlagts till platser utanför Stockholmsområdet, som t.ex. Linköping, Forsmark och Norrtälje. I samband med hopslagningen av FOA och FFA till nuvarande FOI har även seniora forskare vid f.d. FFA möjlighet att vara med i FOI Vet. Underavdelningar är FOI Vet Umeå sedan 2012 och FOI Vet Linköping sedan 2019.

Efter Lennart Magnusson har flera forskare vid FOI axlat ordförandeskapet, i tur och ordning: Karl Mörner (1999-2002), Ingemar Widegren (2002-2007), Allan Linnarsson (2007-2011), Kjell A Jonasson (2011-2014), Göran Stensson (2014-2018), Per Ånäs (2018-2019), Bo Tarras-Wahlberg (2019-2021), Ulla Backlund (2021-2022) och nuvarande ordf Per Ånäs.

FOI Vet 30-årsjubileum den 14 oktober 2022

FOI Vet anordnade sitt försenade 30-årsjubileum den 14 oktober 2022. Totalt firades det av ca
80 medlemmar och ett tiotal medföljande i Kista, Umeå och Linköping. Efter en
välkomsthälsning av FOI Veteranförenings ordförande följde ett öppningsanförande av FOI:s GD, Jens
Mattsson och därefter tre seminarier.
Ett genomgående tema för dagen var FOI igår, idag och i morgon. Sessionen avslutades med
en paneldiskussion med tre tidigare styrelseledamöter. Referat se nedan. Per Ånäs
och Elisabeth André Turlind alternerade som ledare under sessionen. Dagen avslutades med
jubileumsmiddag på alla tre orterna. I Kista deltog ÖD Lena Nyberg på middagen.

Medlemmarna

FOI Veteranförening består av 259 medlemmar (2023-03-01) och de fördelar sig geografiskt enligt:

181 i Stockholm, 22 i Linköping och 56 i Umeå.

De flesta medlemmarna är pensionärer men vissa är fortfarande yrkesverksamma..

Presentation av styrelsen

Styrelsen består efter årsmötet 2023 av följande personer:

Per Ånäs, ordförande
Olle Hjelm, vice ordförande
Anita Linell, sekreterare
Ola Listh, kassör
Ulla Backlund, matrikelansvarig
Elisabeth André Turlind, ansvarig för Seminariegruppen
Tommy Öberg, ansvarig för Studiebesöksgruppen
Steven Savage editor för hemsidan
Leif KG Persson

Från vänster: Steven, Elisabeth, Ola, Anita, Per, Ulla, Tommy samt Leif (överst) och Olle

Övriga funktionärer

Valberedning
Leif Lundgren (sammankallande)
Göran Stensson
Iréne Hollås Norlin

Revisorer
Miroslav Vana
Jan Carlsson

Revisorsuppleant
Tore Isacson